Świątynia Dźwięku

Tworzymy miejsce gdzie dźwięk, sztuka i natura zmieniają                  wszystko

12308462_450695198459134_6303887309307544502_n
Gong Miło­ści i Pokoju stoi maje­sta­tycz­nie w samym cen­trum Świą­tyni. Wysoka ener­ge­tyka miej­sca i cere­mo­nie dźwięku, które prowadzimy regularnie wpły­wają na potężne zmiany u każ­dego kto odwie­dzi to miej­sce, powo­du­jąc przy­śpie­sze­nie trans­for­ma­cji.

Świątynia Dźwięku jest miejscem mocy, gdzie różnej maści galaktyczni podróżnicy przybywają z różnych stron by odpocząć, wymienić się doświadczeniem, zregenerować się”na szybko”, uzdrowić, podstroić i naładować akumulatory przed dalszą „misją”. Jeśli tego potrzebujesz, jeśli tego szukasz to zapraszamy na pokład.

 Pro­cesy te dodat­kowo wspie­ramy piciem ziół, zdro­wym eko­lo­gicz­nym jedze­niem, piciem krysz­ta­ło­wej wody, tań­cem, pracą na pozio­mie duszy (usta­wie­nia), no i oczy­wi­ście pły­wa­my w, i po cudow­nym i prze­zroczy­stym jezio­rze. Jak pogoda pozwoli to od kwietnia do grudnia możemy razem żeglować.14522926_555977681264218_1103684263392387948_n

 

Joana i Huzy318883_10151114232106754_1693278420_n  dzięki swo­jej wie­lo­let­niej prak­tykce i doświad­cze­niu stwa­rzają warunki aby uzdro­wie­nie zaszło na każ­dym pozio­mie. Sztuka, sza­ma­nizm i natura prze­ni­kają się tu wza­jem­nie.

Świą­ty­nia Dźwięku jest też otwarta jako miej­sce do pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów przez innych.