NAVIGATORGONG

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Navigatorgong to Ceremonia Dźwięku, duchowa uczta, szamańska podróż, która zabiera Cię wszędzie tam gdzie twoja dusza zapragnie lub potrzebuje polecieć. To powrót do źródła, do korzeni, do światła. Połączenie starożytnych instrumentów z całego świata, olbrzymiego gongu wykutego w intencji Miłości i Pokoju,  i głosu z nowatorskim podejściem tworzy Kosmiczną Symfonie, wymykające się wszelkim umysłowym próbom  sklasyfikowania. Tego trzeba doświadczyć.

Terapeutyczne działanie. Po za wysokimi walorami artystycznymi, muzyka Navigatora ma działanie terapeutyczne. Udział w Ceremoni Dźwięku niweluje głębokie pokłady stresu i blokady energetyczne, co jest pierwszym krokiem do uzdrowienia na każdym poziomie. Wspiera procesy transformacji, podnoszenia wibracji, i poszerzania świadomości. Podczas koncertu poprzez zwolnienie fal mózgowych wszyscy uczestnicy wchodzą w stan głąbokiej medytacji, co umożliwia wgląd w siebie. Na poziomie fizycznym wszystkie komórki twojego ciała są „masowane”, doenergetyzowane wibracjami o odpowiednich częstotliwościach co umożliwia zachodzenie procesu samouzdrawiania.

Harmonia wibracji miłości i 528Hz. Nasz świat, nasza rzeczywistość to wibrójące częstotliwości, którymi i my jesteśmy. Jesteśmy całości. Jednością. To co dziś fizyka kwantowa udawadnia w sposób naukowy, szamani wiedzieli od zawsze. Słyszeliście o broni akustycznej? Trąbach co zburzyły mury Jerycha? antygrawitacji?, a o harfie Orfeusz, albo chorałach grgoriańskich, które to właśnie orginalnie brzmiały w częstotliwaściach zwanych Solfegio, i miały działanie „podnoszące”.  Potem zmienino strój i muzyka stracjiła swoje boskie właściwości i stała się narzedziem do oddalania nas od pierwotnej harmoni zgodnej z naturą. Harmonia została zachwiana. Żyjemy w rozstrojonym świecie. Dziś w łatwy naukowy sposób możemy sprawdzić i wykazać, które częstotliwości za co odpowiadają, i tak np. 528Hz, co rezonuje z sercem tęczy 528lm, kolor zielono żólty. To dlatego trawa jest zielona, a cały świat przyrody skłania się w stronę 528 „Częstotliwości Miłości”. Polecam prace Dr. Leonard Horowitz i Dr. Masaru Emoto, a ja wracam do swojego pojazdu, do muzyki i zapraszam do podróży w Częstotliwościach Miłości.

Navigatorgong brzmiąc właśni w takich częstotliwościach, przywraca harmonie i pomaga zakotwiczyć ją w naszej rzeczywistości.

Oprócz olbrzmiego Gongu Miłosci i Pokoju, który został wykuty w tej intencji na specjalne zamówienie, doświad­czamy rów­nież dźwię­ków śpie­wa­ją­cych mis tybe­tań­skich, bęb­nów, fle­tów, did­ge­ri­doo, tam­pury, cytry a przedewszystkim gło­su.

Robert Usewicz – artysta, muzyk, medicine man, człowiek renesansu. Od ósmego roku życia wiedział, że jego drogą będzie droga dźwięku. Eks­pe­ry­men­to­wał z róż­nymi dźwię­kami i gatun­kami muzyki oraz badał wpływ dźwięku na orga­nizm czło­wieka. Szukał siebie. Z wykształ­ce­nia muzyk kla­syczny, posia­da­jący wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w muzyce elek­tro­nicz­nej, pop i rock jako kom­po­zy­tor, pro­du­cent i inży­nier dzwięku. Ma rów­nież na swoim kon­cie wiele godzin muzyki do fil­mów, TV i sztuk teatral­nych. I ta droga, która ni­gdy nie była dla niego celem dopro­wa­dza do spo­tka­nia genial­nego arty­sty i wizjo­nera, który wpro­wa­dza go w świat Gongu i Świę­tych Dźwię­ków. I to jest prze­łom w jego życiu, i ta boska przy­goda trwa…i sumu­jąc jest to czter­dzie­ści lat pracy z dźwię­kiem (a doro­bek twór­czy jest zbyt obszerny żeby go tu opi­sy­wać). Jego cie­pło, ogień i jego wie­dza o dźwięku prze­ni­kają każ­dego kto sta­nie na jego dro­dze.