Joana&Huzy

Opiekunowie Świątyni Dźwięku:


Joana Jordan – Strażniczka świętych kodów pieśni wieloryba, oferującą Vision Quest w Świątyni Wieloryba, sprowadza sygnaturę twojej dusz do ciała. Medicine woman.
Od najmłodszych lat niepokorna, idąca własną ścieżką. Kobieta Wilk,  trzymająca się z dala od głównego nurtu, matka trójki dzieci. Najważniejsze dla niej było być dobrą Matką, która jest obecna, a międzyczasie malowała obrazy z duszy, projektowała wnętrza, które dawały ludziom poczucie harmonii. Z czasem odkrywała w sobie uzdrowicielkę, gdzie najbliższy jej s

 

ercu jest szamanizm syberyjski. Przez wiele lat dostawała sygnały o jej wnikliwości i skuteczności. Nazywana przez wielu Matką Ziemią.

OLYMPUS DIGITAL CAMERARobert Usewicz – Huzy . Aktywator świętych kodów dźwiękowych na ten czas.

 – artysta, muzyk, medicine man, człowiek renesansu. Od ósmego roku życia wiedział, że jego drogą będzie droga dźwięku. Eks­pe­ry­men­to­wał z róż­nymi dźwię­kami i gatun­kami muzyki oraz badał wpływ dźwięku na orga­nizm czło­wieka. Szukał siebie. Z wykształ­ce­nia muzyk kla­syczny, posia­da­jący wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w muzyce elek­tro­nicz­nej, pop i rock jako kom­po­zy­tor, pro­du­cent i inży­nier dzwięku. Ma rów­nież na swoim kon­cie wiele godzin muzyki do fil­mów, TV i sztuk teatral­nych. I ta droga, która ni­gdy nie była dla niego celem dopro­wa­dza do spo­tka­nia genial­nego arty­sty i wizjo­nera, który wpro­wa­dza go w świat Gongu i Świę­tych Dźwię­ków. I to jest prze­łom w jego życiu, i ta boska przy­goda trwa…i sumu­jąc jest to czter­dzie­ści lat pracy z dźwię­kiem (a doro­bek twór­czy jest zbyt obszerny żeby go tu opi­sy­wać). Jego cie­pło, ogień i jego wie­dza o dźwięku prze­ni­kają każ­dego kto sta­nie na jego dro­dze.